BEŞİRİ TOPRAK MUHAFAZA VE EROZYON KONTROLÜ PROJESİ 2018 YILI SONBAHAR DÖNEMİ (TAMAMLAMA) İŞİ
Yukarı

BEŞİRİ TOPRAK MUHAFAZA VE EROZYON KONTROLÜ PROJESİ 2018 YILI SONBAHAR DÖNEMİ (TAMAMLAMA) İŞİ

BEŞİRİ TOPRAK MUHAFAZA VE EROZYON KONTROLÜ PROJESİ 2018 YILI SONBAHAR DÖNEMİ (TAMAMLAMA) İŞİ
Bu içerik 336 kez okundu.

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BATMAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Beşiri Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Projesi 2018 Yılı Sonbahar Dönemi (Tamamlama) Çıplak köklü, Tüplü ve Kaplı Fidanların Nakli, Çıplak köklü, Tüplü ve Kaplı Fidanların Sahada Dağıtımı ve Dikimi ile meşe tohumu temini ve ekimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/551070
1-İdarenin
a) Adresi : Belde Mahallesi 3257 Sk.No:39 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882121265 - 4882121265
c) Elektronik Posta Adresi : batmanisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 sefer Fidan Naklinin Yapılması İşi,36750 Adet Fidanın Dağıtımı ve
  Dikimi,198 kilogram Meşe Tohumunun Temini ve 7250 Adet 
  Ocakta Meşe Tohumunun Ekimi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Batman İli Beşiri İlçesi Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Projesi 
  Sahası
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Belde Mahallesi 3257 Sokak No:39/ BATMAN 
b) Tarihi ve saati : 12.11.2018 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tek Sözleşmeye Bağlı olarak, Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri tarafından tesis edilen erozyon kontrolü ve ağaçlandırma projeleri bünyesinde tohum temini, tohum ekimi, fidan nakli ve fidan dikimi çalışmaları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Batman Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN00886456 (www.bik.gov.tr) 
Etiketler:
Sende Yorumla...

2019 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.