LİSANS SATIN ALINACAKTIR
Yukarı

LİSANS SATIN ALINACAKTIR

LİSANS SATIN ALINACAKTIR
Bu içerik 378 kez okundu.

İLAN
LİSANS SATIN ALINACAKTIR BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Güvenlik Duvarı 3 Yıllık Lisans alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/607683
1-İdarenin
a) Adresi : Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü 72060 Merkez BATMAN
  MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882173663 - 4882173601
c) Elektronik Posta Adresi : bidb@batman.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Üniversitemiz İnternet ve Sunucu Ağı Güvenlik Duvarının Teknik 
  Şartnamede Belirtilmiş Tüm Modüllerinin 3 yıllık Lisans Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
  şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası
c) Teslim tarihleri : Sözleşme İmzalanması sonrası 5 gün içinde başlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası 1. Kat
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.12.2018 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Güvenlik Duvarı için teklif veren firma; üretici firmanın “Yetkili İş Ortağı” olduğunu, yetki yazısı ile belgeleyecektir.
Güvenlik Duvarı için teklif veren firmanın bünyesinde ilgili yazılımın sistem admini olduğunu gösteren sertifikaya sahip en az 1 (bir) personeli olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası 1. Kat Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari Bürosu adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası 1. Kat Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN00904661 (www.bik.gov.tr) 

Etiketler:
Sende Yorumla...

2019 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.