KALORİFER YAKITI (FUEL OİL 4)
Yukarı

KALORİFER YAKITI (FUEL OİL 4)

KALORİFER YAKITI (FUEL OİL 4)
Bu içerik 218 kez okundu.

BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalorifer Yakıtı (Fuel oil 4) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/17950

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÜLTÜR MAH. AV.ZEKERİYA AYDIN CAD. NO:55 BATMAN MERKEZ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4882139092 - 4882139067

c) Elektronik Posta Adresi

:

huseyin.ozcan1fca91@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15.000 KİLOGRAM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdarenin Talep edeceği miktar ve tarihlerde teslimat teknik şartname hükümleri doğrultusunda idareye ait hizmet binaları kalorifer depolarına yapılacaktır. Zorunlu durumlarda yüklenici tarafından getirilen yakıtın bir tanker içerisinde hizmet binalarına dolum yapabilecek şekilde hazır edilmesi istenilebilecektir. İdareye ait depolarda muhafaza edilen kalorifer yakıtı, idarenin talebi doğrultusunda en geç (2) iki gün içerisinde yüklenici firmanın sorumluluğunda ve hiçbir ücret talep edilmeden çekilerek Teknik Şartnamede belirtilen hizmet binalarına ait depolara ikmali yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

İdarenin Talep edeceği miktar ve tarihlerde teslimat teknik şartname hükümleri doğrultusunda idareye ait hizmet binaları kalorifer depolarına yapılacaktır. Zorunlu durumlarda yüklenici tarafından getirilen yakıtın bir tanker içerisinde hizmet binalarına dolum yapabilecek şekilde hazır edilmesi istenilebilecektir. İdareye ait depolarda muhafaza edilen kalorifer yakıtı, idarenin talebi doğrultusunda en geç (2) iki gün içerisinde yüklenici firmanın sorumluluğunda ve hiçbir ücret talep edilmeden çekilerek Teknik Şartnamede belirtilen hizmet binalarına ait depolara ikmali yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kültür Mah.Av.Zekeriya Aydın Cad. No:55 Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Toplantı Salonu - Batman/Merkez

b) Tarihi ve saati

:

22.01.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler;

1. İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşunun Bayisi ise, Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesini,

2. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini, 

3. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini,
Teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİNDEN, BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILAN DÖKÜMAN SATIŞ BEDELİ MAKBUZU KARŞILIĞINDA SATIN ALINABİLİR. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kültür Mah.Av.Zekeriya Aydın Cad. No:55 Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Kat:3 Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği-Batman/Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN00929594 (www.bik.gov.tr) 

Etiketler:
Sende Yorumla...

2019 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.