İLAN
Yukarı

İLAN

İLAN
Bu içerik 390 kez okundu.

50 TAKIM (100 ADET) BASKETBOL POTASI, 50 TAKIM (100 ADET) VOLEYBOL DİREĞİ VE 50 TAKIM (100 ADET) SEYYAR MİNYATÜR FUTBOL KALESİ ALIMI

BATMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

50 Takım (100 Adet) Basketbol Potası, 50 Takım (100 Adet) Voleybol Direği ve 50 Takım (100 Adet) Seyyar Minyatür Futbol Kalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/110630  
1-İdarenin
a) Adresi : PINARBAŞI MAHALLESİ 2203 15 72060 BATMAN 
  MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882139147 - 4882133495
c) Elektronik Posta Adresi : batman@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 Takım (100 Adet) Basketbol Potası, 50 Takım (100 Adet) Voleybol
  Direği ve 50 Takım (100 Adet) Seyyar Minyatür Futbol Kalesi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
  şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 20 takvim günüdür. Sözleşme tarihinden 
  itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde Batman Gençlik ve Spor İl 
  Müdürlüğünün belirleyeceği yerlere teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Pınarbaşı Mahallesi 2203 Sokak no:31 Batman Gençlik ve Spor İl
  Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 26.03.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Teklif Edilecek malzemelerin numuneleri teklif ekinde firmanın kaşesi ile ibraz katalogda sunulacaktır.
2- Belirtilmesinde teklif ile birlikte getirilecek iş kalemlerine ilişkin malzemelere ait numunelerin uygun görülmemesi halinde uygun görülmeyen malzemelere ait teklif geçersiz sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilgili Şube Müdürü Odası adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pınarbaşı Mahallesi 2203 Sokak no:31 Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
Teknik Şartnamedeki Hususlar Geçerlidir. 
Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN00961777 (www.bik.gov.tr) 
Etiketler:
Sende Yorumla...

2019 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.