T.C. BATMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Yukarı

T.C. BATMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. BATMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Bu içerik 422 kez okundu.

T.C. BATMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Batman İl Özel İdaresi demirbaşlarına kayıtlı iken ekonomik ömürlerini doldurmaları nedeniyle, servis dışı tutularak kayıtlardan düşülen aşağıda cinsi, markası, modeli, plakası muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati belirtilen araç ve iş  makineleri  17/07/2019 tarihinde 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine uyarınca  açık teklif (açık artırma) usulü ile satışı yapılacaktır.

S.NO

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

PLAKASI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

1

DAMPERLİ KAMYON

BMC FATİH

1993

17/07/2019

10:00

72-AP-108

32.625,00

978,75

50,00 TL

2

DAMPERLİ KAMYON

BMC FATİH

2002

17/07/2019

10:10

72-AK-044

33.750,00

1.012,50

50,00  TL

3

DAMPERLİ KAMYON

BMC FATİH

2002

17/07/2019

10:20

72-BB-116

38.250,00

1.147,50

50,00 TL

4

DAMPERLİ KAMYON

MAN

2000

17/07/2019

10:30

72-DE-259

47.500,00

1.425,00

50.00 TL

5

DAMPERLİ KAMYON

MAN

2000

17/07/2019

10:40

72-DE-263

52.249,75

1.567,50

50,00 TL

6

DOZER

D7G

2000

17/07/2019

10:50

00-25008

73.750,00

2.212,50

50,00 TL

7

DOZER

D7G

2000

17/07/2019

11:00

00-25120

76.000,00

2.280,00

50,00 TL

8

FORKLİFT

FORKLİFT

1990

17/07/2019

11:10

90-34008

12.000,00

360,00

50,00 TL

 

 

 

 

 1. Batman İl Özel İdaresi’ne ait yukarıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati makine parkına kayıtlı bulunan ve plaka, marka ve cinsi belirtilen makinelerimiz ekonomik ömrünü doldurduklarından dolayı kayıttan düşümü yapılarak satışı yapılacaktır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnamesi doğrultusunda satılmak üzere ihaleye konulmuştur.
 2. İhale Batman İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu’nda İl Encümeni’nce yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Batman İl Özel İdaresi - Makine İkmal Bakım ve Onarım  Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 50 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur.
 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Makine İkmal Bakım ve Onarım  Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.
 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Tebligat için adres beyanı  (Türkiye’de), ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. Yukarıda belirtilen miktarlarda Geçici Teminat’ın yatırıldığını gösterir belge,
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 6. İhale tarihine göre 6 (Altı) ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösteren bir belge (İkametgâh Belgesi ya da Ticari İkametgâh Belgesi) ve Nüfus Cüzdanı sureti,
 7. İhale Dokümanı satın aldıklarına dair belge,

İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.

 1. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
 4. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN01019529 (www.bik.gov.tr) 

Etiketler:
Sende Yorumla...

2019 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.