İLAN
Yukarı

İLAN

İLAN
Bu içerik 112 kez okundu.

408 GAYRİMENKUL NUMARALI UÇUŞ HATTI FENS TELİ ONARIMI

14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

    408  Gayrimenkul Numaralı Uçuş Hattı Fens Teli Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

    İhale Kayıt Numarası                                         : 2019/442785

1. İdarenin Adresi                                                   : HAVA ALANI MEVKI BATMAN MERKEZ/BATMAN

    Telefon ve Faks Numarası                                  : 488 2156734 – 488 2156742

    Elektronik Posta Adresi                                      : osmanbayazit@hotmail.com

    İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2. İhale konusu yapım işinin

  1. Niteliği, Türü ve Miktarı     : 1 Adet Yapım İşi (408 Gayrimenkul Numaralı Uçuş Hattı Fens Teli Onarımı)
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  2. Yapılacağı Yer                 : 14'üncü İUS Üs Komutanlığı / BATMAN
  3. İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  4. İşin Süresi             : Yer tesliminden itibaren 35 (otuz beş) takvim günüdür.

3. İhalenin Yapılacağı Yer : 14'üncü İUS Üs Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu / BATMAN

         Tarihi ve Saati          : 24.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
    4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
    4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

   4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

   4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ

III.GRUP :BİNA İŞLERİ

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 14'üncü İUS Üs Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı/BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN01051399 (www.bik.gov.tr) 

Etiketler:
Sende Yorumla...

2019 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Petrol rekoru
Petrol rekoru
Pazarcılar öfkeli
Pazarcılar öfkeli