İLAN
Yukarı
Advert

İLAN

İLAN
Bu içerik 298 kez okundu.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HALK SAĞLIĞI, İL AMBULANS SERVİSİ, KOZLUK VE SASON DEVLET HASTANELERİ İÇİN 97 KALEM MATBU EVRAK ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIMüdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı, İl Ambulans Servisi, Kozluk ve Sason Devlet Hastaneleri için 97 Kalem Matbu Evrak Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/561732
1-İdarenin
a) Adresi : Batman İli Sağlık Müdürlüğü MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882139075 - 4882151948
c) Elektronik Posta Adresi : batman.khb@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 97 Kalem Matbu Evrak Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
  şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği Kozluk Devlet Hastanesi Sason Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : İşin süresi 12 ay olup malzemeler kurumun resmi siparişi üzerine ilgili sağlık tesislerine pey der pey teslim edilecektir. Kurumun resmi siparişi sonrası teslimat süresi 10 gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kültür Mahallesi Üniversite 
  Caddesi No:67 kat: 3 Merkezi Satın Alma Birimi BATMAN/MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 15.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kültür Mahallesi Üniversite Caddesi No:67 kat: 3 Merkezi Satın Alma Birimi BATMAN/MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN01078034 (www.bik.gov.tr) 
Etiketler:
Sende Yorumla...

2020 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.