SAYISAL VERİLERLE STOK DÜZELTMESİ
Yukarı
SAYISAL VERİLERLE STOK DÜZELTMESİ
RAMAZAN KAYA

SAYISAL VERİLERLE STOK DÜZELTMESİ

Bu içerik 497 kez okundu.

Geçen hafta köşemize taşıdığımız yazımız kapsamında birçok meslektaş ve mükellefin mizanlarını denetletmeye ve güçlendirmeye hevesli olduklarını gördükten sonra bu hafta 7326 sayılı yapılandırma kanunun kapsamında olan Stok Düzeltmesi ile devam etmenin doğru olacağını düşündüm.

Stok düzeltmesi ile ilgili daha açıklayıcı olmak gerekirse Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde olmasına karşın defter kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşın beyan edilerek ödenecek bir kısım vergi karşılığında kayıtlara alınması olarak düşünülebilir.  Kanunu koyucu 7326 sayılı kanunun 6. Maddesi kapsamında getirilen bu kolaylık ile bu tip stokların olması halinde ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini açıklamıştır.

Mükelleflere alış faturası olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesine imkân veren düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu kıymetler, bildirim tarihinde mükelleflerce belirlenecek veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecektir.  Dolayısıyla bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kıymetler yasal kayıt süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir.

Stok Düzeltimi Uygulaması çerçevesinde beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilen, makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden TABİ OLDUĞU ORANIN YARISI esas alınmak suretiyle katma değer vergisi hesaplanarak, hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla verilerek beyan edilecektir.

Beyan edilen emtia üzerinden hesaplanarak ÖDENEN katma değer vergisi, 1 no.lu beyannamede genel esaslar çerçevesinde mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilecektir. Haliyle Emtia dışında kalan kıymetler için ödenen KDV’ nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Söz konusu beyan, en geç 31 Eylül 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacak ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir..

Peki kayıtlarımıza aldığımız varlıklar için bundan sonra nelere dikkate edilmelidir. Bu konuya da değinmek gerekmektedir.

7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre kayıtsız mal bildiren mükellefler, bu malları satmaları hâlinde, defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerinden düşük olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması hâlinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacaktır. Bildirime dâhil edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır.

Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia (basılı kitap ve süreli yayınlar hariç), makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.

Beyana konu emtianın, 3065 sayılı Kanun uygulamasında iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda, beyan edilerek ödenen ve indirim hesaplarına alınan söz konusu verginin yüklenilen verginin hesabında dikkate alınması ve dolayısıyla iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle bahse konu uygulama kapsamında beyan edilerek sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığından, bu verginin iadesi de söz konusu olmayacaktır.

Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli RAYİÇ BEDELİN altında olamayacaktır.

7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, BA formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır.

Gelenekselleştirmeye çalıştığımız somut olay örneği ile yazımızı sonlandıralım. Örneğimizde işletmede bulunmasına rağmen kayıtlarda yer almayan 1 Milyon TL tutarlı hammadde stoku üzerinden işlem yapalım. Burada da hatırlatmak gerekir ki         kanuna ilişkin alt düzenleme olan 1 sayılı tebliğde “Bu madde hükmüne göre bildirilecek emtia; Alım satım işletmelerinde satışa hazır malları, İmalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul malları ifade etmektedir” hükmü yer almaktadır. Haliyle hammadde içinde stok düzeltmesinden faydalanılabilmektedir.

 Örneğe ilişkin muhasebe kaydı ve avantaj tablosu şu şekilde olacaktır;

---------------------------------------------------------------------

            150 İlk Madde Ve Malzeme Hs                                1.000.000,00 TL

191 İndirilecek Kdv                                                       90.000,00 TL

                                               525 Kayda Alınan Emtia                               1.000.000,00 TL

                                               Özel Karşılık Hesabı (7326 Sayılı Kanunun 6/1 Md.)

                                               360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar                    90.000,00 TL

                                               (Sorumlu Sıfatı İle Ödenecek Kdv)

 _________________________________________

1 Milyon TL tutarlı Hammadde Bildirimi

Açıklama

İlk Durum

Stok Bildirimi

KV Matrahı (A)

5.000.000,00

4.000.000,00

Hesaplanan Vergi(%25) (B)

1.250.000,00

1.000.000,00

 

   

KarDağıtım Tutar(A-B)

3.750.000,00

3.000.000,00

Stopaja Tabi Tutar

3.750.000,00

2.000.000,00*

Stopaj Tutarı (%15)

562.500,00

300.000,00

 

   

İndirim Konusu Yapılabilecek KDV

 

90.000,00

 

   

KATLANILAN MALİYET

 

90.000,00

TOPLAM VERGİSEL AVANTAJ

 

602.500,00

*Dağıtılan Karın 1 Milyon TL'lik kısmı emtia artışı kaynaklı 252 Özel Fon Hesabından karşılanabilecektir.

 

Son olarak eklemek isteriz ki stok affından kaynaklanan Özel Fon hesabının aynı veya takip eden dönemlerde Ortaklardan Alacaklar Hesabının Mahsubundan da mümkündür.

NOT: Gelecek hafta için planlanan konu başlığı; Bitcoin Madenciliği ve Bitcoin alım satımının vergisel yönleri

Ramazan Kaya - Eski Vergi Müfettişi 

Mail: ramazankaya@kinaydenetim.com

İletişim: 0554 355 51 96

 

 

 

 

Sende Yorumla...